Polecane Publikacje

Informacje o publikacjach gospodarczych udostępnionych przez Województwo Małopolskie są teraz zgromadzone w jednej zakładce.
Polecane publikacje pochodzą głównie ze źródeł zgromadzonych przez Małopolską Bibliotekę Cyfrową, Internetową Bibliotekę Małopolskich Obserwatoriów oraz Wydawnictwa Województwa Małopolskiego.
W celu odnalezienia konkretnej pozycji radzimy wybrać publikację z listy znajdującej się po prawej stronie lub skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie jednej z poniższych bibliotek.

Biblioteki Cyfrowe:

1. Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów (IBMO)
Biblioteka gromadzi informacje o umieszczonych w Internecie publikacjach na temat integracji społecznej i równości szans oraz rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości. W chwili obecnej IBMO opisuje i umożliwia bezpośredni dostęp do ponad 600 publikacji, takich jak raporty z badań, analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe. Zebrane opracowania dotyczą przede wszystkim Polski i województwa małopolskiego. Biblioteka powstała w czerwcu 2009 r. dzięki współpracy Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (MORPiE) oraz Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, w drodze rozbudowy Biblioteki zasobów informacyjnych MORPiE.

2. Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC)
Biblioteka gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa. MBC to rezultat wspólnych działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

3. Wydawnictwa Województwa Małopolskiego
Zbiory wydawnictwa Województwa Małopolskiego obejmują pozycje wydane przez Województwo Małopolskie. W zasobach województwa znajdują się pozycje o następującej tematyce: strategia rozwoju, kultura, turystyka, edukacja, sport, gospodarka, zdrowie i środowisko. 
 
Publikacje
Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących - Broker Innowacji
Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących jest wynikiem uzgodnień dokonanych w gronie aktorów zaangażowanych w realizację promowanego w projekcie „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” modelu brokera innowacji. Opracowując RSWOP członkowie konsorcjum realizującego projekt oraz potencjalni beneficjenci projektu „Broker innowacji…” wskazali na kluczowe kwestie strategiczne i organizacyjne, niezbędne do przeprowadzenia pilotażu, a następnie dokonania ewaluacji i uruchomienia w pełnej skali modelu współpracy nauki i biznesu w województwie małopolskim, bazującego na skutecznie i efektywnie działającym mechanizmie brokerskim.
Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku
Opracowanie jest raportem końcowym z badania, którego głównym celem była identyfikacja inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce. Badanie miało za zadanie wskazać źródła pochodzenia zainwestowanego kapitału, największych inwestorów oraz prawidłowości rozmieszczenia inwestycji wraz z analizą struktury i dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na teren województwa małopolskiego. Dane zaprezentowane w tym opracowaniu dotyczą głównie lat 2009 i 2010. Wartości inwestycji dla analizowanych lat odniesiono do tendencji, jakie miały miejsce w ostatnich dwóch dekadach.
Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce - poradnik
Poradnik oparty jest na zbiorze dobrych praktyk. Zawarte w nim informacje nie tylko porządkują wiedzę na temat procesu pozyskiwania nowych inwestycji, ale także stanowić mogą źródło wiedzy jak tworzyć „nową jakość” w relacjach urzędów z przedsiębiorcami. Publikacja powstała w oparciu o przeprowadzone badania, wywiady z ekspertami oraz praktyczne przykłady pochodzące z instytucji profesjonalnie zajmujących się obsługą inwestorów.
Metropolia - obszar rozwoju regionu
Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach MRPO. Ocena efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach MRPO.
Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030
Dokument określa wizję, cele i założenia strategiczne dla długookresowego rozwoju systemu transportowego Małopolski. Potrzeba przygotowania i wdrożenia strategii wynika ze zwiększającej się roli i znaczenia transportu dla rozwoju gospodarczego i kulturowego regionów Polski i Europy.
12345678
 
Przeskocz do głównej zawartości

Polecane Publikacje