MISJA WOJEWÓDZTWA

"Chcemy by Małopolska była regionem wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców; czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie."

Otoczenie biznesu

Prowadzenie działalności gospodarczej w coraz większym stopniu wiąże się z potrzebą korzystania z różnorodnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych. Przedsiębiorcy napotykają także na liczne bariery wynikające ze skomplikowanych uregulowań prawnych, czy sformalizowanych struktur urzędów. Przełamaniu tych barier i poprawie współpracy z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami służą instytucje otoczenia biznesu.
Instytucje otoczenia biznesu to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom.
Priorytetowe przedsięwzięcia podejmowane przez IOB to podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, a także zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania.

Źródło: Informator Instytucje Otoczenia Biznesu i Jednostki naukowo-badawcze w MałopolsceInstytucje otoczenia biznesu:

1. Centra Transferu Technologii
Zróżnicowane organizacyjnie grupy nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań.

2. Agencje
Agencja Rozwoju Regionalnego jest instytucją wspierająca rozwój jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiatu, województwa. Działalność skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu.

3. Klastry
Klaster to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. Małe i średnie firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi korporacyjnymi rywalami. Ponadto koncentracja wspomaga tworzenia nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki, zarówno narodowej, regionalnej jak i wielkomiejskiej. Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

4. Inkubatory Technologiczne
Inkubator Technologiczny (centrum technologiczne) to typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, definiowany jako wyodrębniony organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych firm.

5. Izby Gospodarcze
Izby Gospodarcze zrzeszają osoby i podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej.

6. Biuro Karier
Jego głównym celem jest zapewnienie doradztwa zawodowego, które pozwala zdiagnozować najbardziej optymalne ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Biuro Karier jest również źródłem podstawowych i praktycznych informacji dotyczących rynku pracy oraz zatrudnienia.

7. Parki Technologiczne
Park Technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, są tam oferowane usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 
 
Centra Transferu Technologii
CITTRU jest jednostką administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego pełniącą funkcję centrum transferu technologii, odpowiada za ochronę i obrót własnością intelektualną powstającą na Uniwersytecie Jagiellońskim jak również za koordynację strategicznych inwestycji Uniwersytetu i komercjalizację wyników badań naukowych.
CTT AGH jako pozawydziałowa jednostka Akademii Górniczo-Hutniczej zajmuje się wsparciem procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii. Swoją aktywność koncentruje w obszarach marketingu nauki, ochrony własności intelektualnej oraz finansowania transferu technologii.
Centrum Transferu Technologii jest jednostką Politechniki Krakowskiej, w której od przeszło 10 lat łączy się naukę z biznesem, wspiera innowacyjne rozwiązania, realizuje międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
12
Agencje
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest instytucją podejmującą działania wpisujące się w Strategie Rozwoju Województwa Małopolskiego. Aktywnie wspiera inicjatywy lokalne oraz realizuje przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu.
Głównym celem Agencji jest aktywizacja gospodarcza Obszaru Kraków-Wschód i kreowanie inicjatyw mających tworzyć miejsca pracy. Agencja oferuje najem i dzierżawę nieruchomości, pomieszczeń biurowych i obiektów przemysłowych z dostępem do pełnej infrastruktury technicznej.
Agencja oferuje doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pomoc w aplikacji o środki z Unii Europejskiej, pośrednictwo w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych. Zarządza terenami Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego.
Przedmiotem działania Agencji jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz innych komunalnych osób prawnych, funkcjonujących na rynku finansowym w podejmowanych przez nich działaniach inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym.
123
Klastry
Koordynatorem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. W klastrze uczestniczy 42 podmioty, w tym niezależne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe i inne podmioty z branży medycznej m.in. producenci aparatury medycznej, uzdrowiska, firmy informatyczne, agencja PR i firma doradcza. Inicjatywa obejmuje swym zasięgiem region południowo - wschodniej Polski, województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie.
Klaster Edutainment działa w branży profesjonalnych szkoleń biznesowych wykorzystując w przekazie innowacyjne symulacyjne gry biznesowe.  Są to gry decyzyjne o zróżnicowanej złożoności, wysoko skuteczne w przekazywaniu wiedzy, a zarazem wciągające i emocjonujące dla uczestników. Do każdej rozgrywki przystępuje  kilka zespołów, które konkurują ze sobą na symulowanym rynku. Zasady gier wiernie odzwierciedlają złożoną rzeczywistość biznesową.
Małopolski Klaster Poligraficzny skupia firmy zainteresowane rozwojem branży poligraficznej, zapewnia to Powiązaniu interdyscyplinarny charakter oraz kompleksowość rozwiązań w ramach podejmowanych projektów. Mając na uwadze rozwój poligrafii w Małopolsce, członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego, zainicjowali powstanie Centrum Druku Cyfrowego, w ramach, którego rozpoczęto prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju druku cyfrowego.
Głównym celem MKTI jest stworzenie w województwie nowoczesnego środowiska technologii informacyjnych w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii.
1234
 
Przeskocz do głównej zawartości

Otoczenie Biznesu