Prawie 16 procent Małopolan to osoby niepełnosprawne. Dla naszego regionu oznacza to, że pod względem liczby osób niepełnosprawnych znajdujemy się pod tym względem w czołówce kraju!

Poniżej znajduje sie komplet praktycznych informacji jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności oraz na jaką pomoc z tego tytułu można liczyć.Orzecznictwo. Stopień niepełnosprawnościZasady ubiegania się o pomoc przez osoby niepełnosprawne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407).

Zapisy ustawy odnoszą się do osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego, lekkiego.

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

 

Orzecznictwo:

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do stopnia lekkiego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w następujących przypadkach:

1) uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

2) zatrudnienia w formie telepracy.

Dodatkowo osoby które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.  

 

 

 
 
Niepełnosprawni
Polecane publikacje
Mapa pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym cz.II
To druga część poradnika dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Publikacja opisuje rozwój dziecka niepełnosprawnego. Jak przezwyciężyć kryzys emocjonalny po narodzinach dziecka wymagającego szczególnej opieki. Można tu także znaleźć krótki przewodnik na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz działania grup wsparcia, czy wybrane przykłady ćwiczeń, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem.
12
Przydatne strony
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Sfera zainteresowań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie to pomoc społeczna, polityka prorodzinna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. ROPS koordynuje również funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego, dotyczących świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się Małopolan w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Ministerstwo Zdrowia
  • Ministerstwo Zdrowia prezentuje podstawowe informacje o prawach pacjenta, informację o kolejkach na zabiegi w szpitalach, jakie prawa przysługują polskim pacjentom w Unii Europejskiej, gdzie szukać uzdrowisk.
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
  • Tutaj pacjent ma szanse na uzyskanie bezpłatnych porad prawnych. Znajdzie organizacje wspierające pacjentów, odszuka wszystkie akcje, kampanie i programy interesujące pacjentów. Dowie się o wszystkich prawnych zmianach w służbie zdrowia, a których przeczyta w przystępny sposób.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentuje informacje dotyczące między innymi wsparcia dla rodzin dziećmi, jak szukać pomocy w razie przemocy w rodzinie oraz o społecznych prawach człowieka. Oprócz tego można tu znaleźć informacje na temat nowych przepisów w zakresie pracy i polityki społecznej.
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie
  • Tutaj można znaleźć między innymi listę placówek terapii uzależnienia od alkoholu i od środków psychoaktywnych w całej Małopolsce, a także punktów informacji i o telefonach zaufania.
 
Przeskocz do głównej zawartości

Niepełnosprawni